QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Utazó tanári hálózat

Utazó gyógypedagógiai intézményegység bemutatása

Az utazó gyógypedagógusok az integráltan nevelkedő tanulásban akadályozott, az egyéb pszichés zavart mutató, a beszédfogyatékos és autizmussal élő gyermekek/tanulók integrációját segíti. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók rehabilitációs fejlesztését végzi, akik a többi gyermekkel, tanulóval együtt fejleszthetők.

Az ellátandó gyermekek/tanulók száma folyamatosan emelkedik, különösen az óvodákban nő rohamosan a súlyos viselkedés zavarral, gyermekkori emocionális zavarral és autizmus spektrum zavarral diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek ellátása komoly problémát jelent. Az utazó tanári intézményegység gyógypedagógusai széleskörű szaktudással rendelkeznek, de a szakértői véleményben javasolt fejlesztés legtöbb esetben akár 3-4 különböző gyógypedagógiai kompetenciát igénylő területet érint (kognitív fejlesztés, logopédiai fejlesztés, autizmus specifikus fejlesztés, mozgásterápia), melynek biztosítása egyéni fejlesztés keretében kivitelezhetetlen. Ugyanakkor a csoportok alkotása sem oldható meg óvodán belül, a vegyes életkor, az eltérő diagnózis és készség, képességszint miatt.

Ezért úgy próbáljuk racionalizálni az ellátást, hogy egyre több óvodás számára ambuláns keretek között biztosítjuk a logopédiát és a mozgásterápiát. Új kezdeményezésünk volt az előző tanévben – melyet az aktuálisan felmerülő igényekhez alkalmazkodva hívunk életre – két új ambuláns csoport létrehozása, melynek célja kifejezetten a speciális viselkedésmódosítás, szociális kompetenciafejlesztés, autista specifikus fejlesztés. Fejlesztő munkánkba szeretnénk bevonni azokat a többségi óvodákban dolgozó pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztenseket is, akiknek így módszertani segítséget tudnánk adni a gyerekek mindennapi fejlesztéséhez.

Ambulanciánk újabb fejlesztése egy speciális ADHD csoport, melyben a hiperaktív és figyelemzavaros gyermekek számára nyújtunk egyénre szabott szolgáltatást. Természetesen a cél itt is az, hogy a többségi pedagógusok és szülők számra is egyértelmű szakmai útmutatást adjunk, ezzel segítve a sikeres integrációs megvalósulást.


Kiemelt célok:

·       társadalmi attitűdformálás, inkluzív szemlélet megerősítése

·       habilitációs fejlesztés biztosítása az életkori sajátosságok figyelembe vételével

·       terápiás ismeretek bővítése az ellátás minőségének emelése érdekében

·       a környezeti akadályok felszámolása a pedagógusokkal, szülőkkel együttműködve

A célok eléréséhez a következők valósultak meg:

·       az eddigi gyakorlat szerinti protokoll folytatása az adminisztráció terén

·       gyermek/tanuló létszám, igények feltérképezése, új szakvélemények begyűjtése

·       pedagógiai felmérések és a szakvélemények alapján egyéni fejlesztési tervek készítése

·       a team munka további megerősítése, szülőkkel és pedagógusokkal történő folyamatos konzultáció

·       az utazó tanárok és a belső pedagógusok munkájának további közelítése, szakmai munka kölcsönös megismerésének segítése szakmai nap keretében

·       módszertani együttműködés, segítségnyújtás a többségi pedagógusok felé

·       közreműködés a tanulói teljesítmények mérésében, differenciált tanmenetek és felmérő lapok készítésében

·       bemutató foglakozások szervezése

·       ambuláns ellátás szervezése (logopédia, mozgásfejlesztés)

·       az ambuláns ellátás továbbfejlesztése (új autista csoport)

·       az óvodákban dolgozó pedagógiai asszisztensek szakmai munkájához módszertani segítség nyújtása

·       a korábbi integrált rendezvényeink szervezése, lebonyolítása

·       havi team megbeszélések keretében – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – folyamatos belső képzést, esetmegbeszélést, eszközbörzét biztosítottunk az utazó gyógypedagógusoknak

Kommunikáció az EGYMI és a többségi intézmények között

Az EGYMI-t több éves jó kapcsolat fűzi a kerület valamennyi befogadó óvodájához és iskolájához. Utazó gyógypedagógusaink rendszeresen tartanak konzultációt a többségi pedagógusokkal, az intézményekben az integrált oktatásba bekapcsolódó valamennyi szakemberrel. Munkánk sikere elképzelhetetlen lenne a szülőkkel történő aktív párbeszéd nélkül, így arra törekszünk, hogy őket is bekapcsoljuk a fejlesztési folyamatba, ill. az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok elérésébe. A logopédusok számára az otthoni folyamatos gyakorlás különösen fontos, így a szülőkkel állandó napi kapcsolat fenntartására törekszünk.Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, adminisztráció naprakész vezetése

A fejlesztés kiinduló pontja a szakértői bizottságok által készített, a gyermek személyiségét, képességstruktúráját feltáró szakvélemény, mely a sérülés-specifikus fejlesztésre vonatkozó korrekciós javaslatokat tartalmazza. A szakvéleményben leírt mérési eredményekkel + saját diagnosztikus mérésekkel alapozzuk meg a gyermekek egyéni haladását, fejlődését.

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza:

·       kiindulási helyzetképet (szakvélemény alapján)

·       fejlesztendő területek meghatározását (figyelembe kell venni az erősségeket, lehetőségeket!)

·       cél: konkrét, mérhető, reális legyen

·       a célok elérésének lépéseit, tervezett eszközeit,

·       konkrét feladatokat

·       az eredményesség mérésének, észlelésének paramétereit, indikátorait

·       a végrehajtásért felelős személy nevét

 

Célunk, hogy a fejlesztési tervek tartalmát megismerjék a többségi pedagógusok, szülők, így az egyéni fejlesztési terv alapja lehet a tanórákon történő egyéni megsegítésnek és a differenciálás megszervezésének. A team munka kialakítása évek óta az utazó tanárok egyik legfontosabb missziója, melyre idén is nagy hangsúlyt fektettünk.

 

A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!